ul. Mickiewicza 4
64-600 Oborniki;
tel.: 577 001 328

biblioteka@oborniki.pbp.poznan.pl
http://oborniki.pbp.poznan.pl

Biblioteka czynna:
Poniedziałek - piątek 10.00-17.00
W 1 i 3 sobotę miesiąca 9.00-15.00

Spotkanie zespołu samokształceniowego nauczycieli bibliotekarzy – 4.01.2017


4 stycznia 2017 r. odbyło się czwarte w roku szkolnym 2016/2017 zebranie zespołu samokształceniowego nauczycieli bibliotekarzy miasta i gminy Oborniki. Zostało ono podzielone na dwie zasadnicze części – tematem pierwszej było poznanie historii, zadań i projektów Lokalnej Grupy Działania Kraina Trzech Rzek, drugiej - omówienie realizacji zadań wynikających z Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w ramach sieci współpracy i samokształcenia bibliotekarzy.

Na spotkaniu mieliśmy przyjemność gościć kierownik biura Stowarzyszenia LGD Kraina Trzech Rzek - panią Małgorzatę Najdek. Przedstawiła ona rozwój i działalność LGD by zachęcić bibliotekarzy do współpracy przy realizowanych projektach. Stowarzyszenie powstało w 2008 roku, obejmuje swym zasięgiem cztery gminy – Oborniki, Suchy Las, Ryczywół i Murowaną Goślinę i łączy trzy sektory – społeczny, gospodarczy i publiczny. Siedziba instytucji znajduje się w Urzędzie Miejskim w Obornikach przy ulicy Marsz. J. Piłsudskiego 76. Pani kierownik przedstawiła możliwości finansowe LGD w ramach projektów i grantów, omówiła inicjatywy skierowane do kobiet z terenów wiejskich (głównie bezrobotnych i ubezpieczonych w KRUS), a także projekt lekcji turystycznych dla szkół podstawowych, rekomendowała nową mapę ukazującą cztery współdziałające gminy i ciekawe miejsca na ich terenie. Odpowiedziała również na szereg pytań dotyczących współpracy z placówkami edukacyjnymi i możliwości ubiegania się szkół o dofinansowanie inicjatyw w ramach „małych środków”.

W drugiej części głos zabrała koordynatorka sieci współpracy i samokształcenia bibliotekarzy kol. Irena Najdek – bibliotekarz LO w Obornikach. Omówiła ona działania podjęte wspólnie z różnymi placówkami kultury służące realizacji umowy w ramach Priorytetu 3 NPRCz. i podziękowała wszystkim współpracującym - Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Oborniki, Obornickiemu Ośrodkowi Kultury i Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Obornikach. Podczas trwania programu zostały zrealizowane ważne społecznie akcje, m. in. „Jak nie czytam, jak czytam”, Narodowe Czytanie „Quo vadis”, Festiwal Humanistyczny, zapoznanie młodzieży z twórczością Zdzisława Beksińskiego. Podkreśliła konieczność udziału w pracach wszystkich nauczycieli i wychowawców danej szkoły i przygotowania materiałów na temat czytelnictwa dla rodziców. Doświadczeniami płynącymi z realizacji programu podzieliła się również Kol. Krystyna Chmiel – bibliotekarz w ZS im. gen. T. Kutrzeby w Obornikach. Na podsumowanie swego wystąpienia kol. Najdek przedstawiła wnioski, które przytaczamy dosłownie:

  1. Program powinien zostać tak skonstruowany, żeby na jego realizację pozostało kilka miesięcy, a najlepiej rok szkolny.
  2. W sytuacji, kiedy dokonujemy zakupów zgodnie z procedurami obowiązującymi w szkole, na wypożyczenie i reklamę nowych pozycji zostaje niewiele czasu.
  3. Apeluję o takie rozłożenie środków, aby móc dokonywać zakupów przez 3-4 lata, ponieważ nieustannie pojawiają się nowe pozycje i części serii, które warto mieć w bibliotece, a po uzyskaniu tak wielkiego dofinansowania obawiam się o możliwość uzyskania środków w kolejnych latach.
  4. W przededniu zmian podstawy programowej nie można w pełni określić planów zakupowych.
  5. Kiedy w bibliotece pracuje 1 nauczyciel - mnóstwo czasu zajmuje wprowadzenie takiej ilości pozycji, bo biblioteka musi normalnie funkcjonować.
  6. Niewątpliwym walorem jest zaangażowanie młodzieży w proces wyboru książek.

Na zakończenie spotkania ustalono termin wyjazdu edukacyjnego na dzień 7 czerwca 2017 roku.