ul. Mickiewicza 4
64-600 Oborniki;
tel.: 577 001 328

biblioteka@oborniki.pbp.poznan.pl
http://oborniki.pbp.poznan.pl

Biblioteka czynna:
Poniedziałek - piątek 9.00-17.00
W 1 i 3 sobotę miesiąca 9.00-15.00

Deklaracja dostępności


 

Deklaracja dostępności serwisu Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu Filia w Obornikach

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Obornikach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu Filia w Obornikach: http://oborniki.pbp.poznan.pl

Data publikacji strony internetowej: 2011-12-01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2011-12-01

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. W terminie wskazanym w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych czyli do dnia 23 września 2020 roku strona internetowa zostanie dostosowana do wymagań prawnych.

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-03-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Marek Olejniczak, adres poczty elektronicznej marek.olejniczak@pbp.poznan.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 861 69 74. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dane teleadresowe siedziby Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu Filia w Obornikach

tel.: 577 001 328

e-mail: biblioteka@oborniki.pbp.poznan.pl

ul. Mickiewicza 4

64-600 Oborniki

Dostępność architektoniczna

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Obornikach prowadzi działalność przy ul. Mickiewicza 4, 64-600 Oborniki.

Pomieszczenia Biblioteki mieszczą się na pierwszym piętrze 4 kondygnacyjnego budynku. Obok budynku znajdują się miejsca postojowe, bez wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku prowadzi wejście po schodach zewnętrznych – 11 stopni. Aby dostać się do pomieszczeń na pierwszym piętrze, należy pokonać kolejne schody - 20 stopni.

W budynku nie ma windy, przy schodach brak podjazdu i platformy dla wózków inwalidzkich.

Wszystkie agendy Biblioteki (wypożyczalnia, czytelnia) umieszczone są na jednym poziomie. Osobom niepełnosprawnym zamówione online książki pracownik zniesie po telefonicznym umówieniu się (tel. 577 001 328). Usługa jest dostępna w godzinach pracy Biblioteki.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Bibliotece nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W Bibliotece nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Informacje o publikacji dokumentu

Pierwsza publikacja: 2020-03-28 Marek Olejniczak