ul. Mickiewicza 4
64-600 Oborniki;
tel.: 577 001 328

biblioteka@oborniki.pbp.poznan.pl
http://oborniki.pbp.poznan.pl

Biblioteka czynna:
Poniedziałek - piątek 10.00-17.00
W 1 i 3 sobotę miesiąca 9.00-15.00

„BLIŻEJ SZKOŁY - POWIAT OBORNICKI NAUCZYCIELOM”


Zestawienia tematyczne dla nauczycieli uczestniczących w szkoleniach w ramach projektu:


 

 

 

Podsumowanie projektu "Bliżej szkoły- Powiat Obornicki nauczycielom"W 2013 roku Powiat Obornicki przystąpił do realizacji projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, Priorytet III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Pilotażowy projekt „Bliżej szkoły – Powiat Obornicki nauczycielom” wdrażała Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Rogoźnie, a jego koordynatorem była Małgorzata Kasprzak – dyrektor poradni.  Projekt skierowany był do wszystkich szkół i przedszkoli powiatu obornickiego, ostatecznie uczestniczyły w nim 24 szkoły i przedszkola (10 szkół podstawowych, 6 gimnazjów, 1 liceum ogólnokształcące, 3 technika i szkoły zawodowe oraz 4 przedszkola). Celem realizacji projektu był pilotaż nowego modelu systemu doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania pracy szkoły. Pilotaż ten pozwolił na praktyczne sprawdzenie modelu wypracowanego w ramach projektu systemowego Ośrodka Rozwoju Edukacji „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”, z wykorzystaniem rezultatów projektu systemowego Ministerstwa Edukacji Narodowej „Wzmocnienie systemu wspierania rozwoju szkół ze szczególnym uwzględnieniem doskonalenia nauczycieli i doradztwa metodycznego” .Wartość projektu opiewa na kwotę ponad 801 000,00 złotych. Realizacja planów wspomagania polegała na przeprowadzeniu cyklu szkoleń oraz konsultacji w obrębie wybranych przez szkoły obszarów dostosowanych do potrzeb każdej placówki. Były to m.in.: praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami, nauczyciel 45 +, jak pomóc uczniowi odnieść sukces edukacyjny, techniki uczenia się i metody motywujące do nauki, jak kształtować postawy uczniowskie, a także rodzic jako partner szkoły i przedszkola. Powiat Obornicki w ramach projektu „ Bliżej szkoły – Powiat Obornicki nauczycielom” utworzył, na podstawie wstępnego rozeznania potrzeb 4 tematycznie różne sieci współpracy i samokształcenia o charakterze przedmiotowym i problemowym: „Rola dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku szkoły” , „Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów”, “Nauczyciele pracują zespołowo” oraz „Praca z nowoczesnymi technologiami TIK– bezpieczny Internet” Z rozmów z dyrektorami i nauczycielami wynika, że wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli może pomóc w rozwoju szkoły, bowiem nauczyciele pozyskaną wiedzę będą wykorzystywać w dalszej pracy z uczniami. Podczas spotkania podsumowującego projekt Małgorzata Kasprzak przedstawiła zrealizowane przez placówki zadania. Ogółem przeprowadzono 1286 godzin szkoleń, gdzie podczas wykładów, warsztatów, konsultacji grupowych i indywidualnych których przeszkolono 500 nauczycieli. Zakupiono też sprzęt i pomoce na łączną kwotę 41.000 złotych – w tym laptopy, tablice interaktywne, książki wspomagające pracę w sieci do biblioteki pedagogicznej. Dyrektor Małgorzata Kasprzak podziękowała władzom Powiatu Obornickiego oraz wszystkim osobom zaangażowanym w projekt, szczególnie zaś Dorocie Paszek za napisanie projektu. Na zakończenie Starosta Adam Olejnik wręczył przedstawicielom szkół certyfikaty za udział w projekcie. Osiągnięte korzyści z realizacji projektu to: pomoc w postawieniu rzetelnej diagnozy potrzeb szkoły oraz określeniu obszarów wymagających szczególnego wsparcia, zespolenie systemu z aktualnymi potrzebami konkretnej szkoły, ułatwienie kontaktów z instytucjami odpowiedzialnymi za udzielanie pomocy uczniom, rodzicom i nauczycielom, ujęcie w propozycjach działań obszarów pracy szkoły bezpośrednio związanych ze zmianami wdrażanymi w edukacji, możliwość udziału w lokalnym forum wymiany doświadczeń, łatwiejszy dostęp do aktualnej informacji pedagogicznej, w tym bazy zasobów związanych ze wspomaganiem.

http://powiatobornicki.pl/